Мова

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

1. Обсяг тез - 2 повних сторінки формату А4, поля по 20 мм з кожного боку, без нумерації. Матеріали необхідно оформити із застосуванням редактора MS Word, шрифт Times New Roman 14, полуторний інтервал, абзацний відступ 1,27 см.

2. Прізвище і’мя та  по-батькові автора  (співавторів), в круглих дужках курсивом – спрощена назва организації, місто (через кому, центрувати). Назва повинна бути написана прописними літерами без переносів, вирівнювання по центру.

Через 1 рядок – текст тез (інтервал тексту полуторний).

В тексті допускаються таблиці і рисунки із обов’язковим на них посиланням.

Тези конференції не редагують та не рецензують, відповідальність за інформацію несе автор.

 

ПРИКЛАД          ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД

 

Іванова Л.Х., Колотило Є.В., Калашнікова А.Ю.
(НМетАУ,  м. Дніпропетровськ)
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЛІГАТУРИ ДЛЯ ВИЛИВКІВ
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

          Вибір оптимального складу лігатури здійснювали з використанням ме-тоду математичного планування експерименту. Як незалежні змінні були об-рані такі: вміст в лігатурі рідкісноземельних металів (РЗМ), кремнію, титану та міді. Для реалізації задачі, що пов‘язує показники фізико-механічних власти-востей чавуну з вмістом обраних хімічних елементів в лігатурі, використову-вали планування експерименту за типом 4 х 4 латинського квадрату, досліди в комірках якого ставили в випадковому порядку. Умови їх проведення наведені в табл.1. Обробку експериментальних даних, одержаних в експерименті, та ви-значення оптимального складу лігатури проводили за допомогою комплексно-го показника якості- узагальненої функції бажаності D. Якість чавуну оціню-вали за 3 параметрами (рис. 1).

ris_primer

          Рис. 1 – Шкала бажаності для узагальненої оцінки якості чавунів: y1 – частка графітних включень вермикулярної форми у загальній кількості графіту ВГ, %; y2 – кількість фериту в мікроструктурі чавуну Ф, %; y3 – модуль пружності чавуну Е, МПа.

          Особливості модифікувального впливу лігатури вивчали в лабораторних умовах на технічних ча-вунах (табл. 1). Чавуни плавили в силітовій печі. Як модифікатори використо-вували лігатури, одержані сплавленням лігатури з РЗМ на залізокремнистій основі з індивідуальними РЗМ, феротитаном, міддю та карбонільним залізом.

           Таблиця 1 – Значення факторів при плануванні

Ф а к т о р и

Рівні факторів

А

Вміст РЗМ в складі лігатури, %

а1 –10

а2 – 20

В

Вміст титану в складі лігатури, %

в1 – 10

в2 – 20

С

Вміст кремнію в складі лігатури, %

с1– 25

с2 – 15

D

Вміст міді в складі лігатури, %

d1 –35

d2 – 20

T

Тип чавуну

t1, t2, t3, t4

 

Відомості про авторів: (шрифт Times New Roman 10, полуторний інтервал)
ПІБ: Іванов Іван Іванович
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID (за наявності): http://orcid.org/0000-0000-0000-0000

 

ПРИКЛАД          ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД      ПРИКЛАД